Sammen kan vi ta vare på og gjøre bevisste valg i vår arbeidshverdag

Kong Arthur som arbeidsgiver skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og ta et ansvar for vår miljøpåvirkning. Vi er i den forbindelse under sertifisering som Miljøfyrtårn.Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt klima og miljø i vår hverdag. Vi vil ha søkelys  hva hver og en av oss kan gjøre for å redusere negativ eller styrke positiv miljøpåvirkning.

⸻  2023

Vi ønsker å oppnå endret adferd og holdninger gjennom små og store tiltak i hverdagen, og at det vi gjør også skal kunne påvirke våre omgivelser. Bedriftens ansatte er selskapets viktigste ressurs og verdi. Trivsel, trygghet, gode arbeidsvilkår, godt samarbeid og gode utviklingsmuligheter en noe av det vi setter høyt. En viktig del av vår bedriftskultur er at vi alle er riddere og ridderlige i dens positive tolkning.

For oss så betyr dette blant annet at vi skal støtte og hjelpe hverandre og at vi skal oppleves å være tillitsfulle partnere for våre kunder. Det at vi nå løfter miljø enda tettere inn i vår hverdag er helt i tråd med vår visjon og strategi. Vi har utviklet en miljøpolicy etterfulgt av konkrete mål og tiltak for hva vi skal legge spesielt vekt på i vårt miljøarbeid.

" Kong Arthur skal være en ansvarlig bedrift når det gjelder klima, miljø og arbeidsmiljø gjennom økt fokus og kontinuerlig forbedring. "

– Vår miljøvisjon

Overordnede mål og prioriterte områder

Vi skal styrke ansattes fokus på fysisk, psykisk og miljømessig trivsel og stimulere til at vi skal være gode miljøriddere. Det er spesielt ergonomi, psykososiale utfordringer og avfallshåndtering vi skal ta tak i.

Som teknologiselskap skal vi ta et særskilt ansvar for at vi og våre kunder tar klima- og miljøbevisste valg når det gjelder lagring av data og drift av systemer.

For å oppfylle våre mål og prioriterte områder, har vi valgt å arbeide konkret med følgende tiltak og prioriterte områder.

Tiltak og prioriterte områder

For fremtiden

Alle i Kong Arthur skal etterstrebe og være bevisste i våre miljørutiner – vi har alle ansvar for å følge fastsatte instrukser for å oppnå sertifisering.