Personvernerklæring

Kong Arthur-gruppen og nettstedet www.kongarthur.no

Kong Arthur AS (virksomheten) er en del av Kong Arthur-gruppen og er registrert i Norge som et
aksjeselskap, organisasjonsnummer 913 387 686. I denne personvernerklæringen refererer «Kong
Arthur», «vi», «oss» og «vår» til Kong Arthur AS og Kong Arthur-gruppen.

Kong Arthur AS er opptatt av å beskytte rettighetene til våre kunder, brukere og besøkende og å
etterleve alle våre forpliktelser under personvernloven og generell personvernsforordning (GDPR).
Formålet med denne personvernerklæringen er å informere om hvilke personopplysninger som
innsamles, hvordan opplysningene behandles, hvem som er ansvarlige for behandlingen, hvilke
rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Kong Arthur er behandlingsansvarlig for personopplysningene du gir oss på dette nettstedet
(www.kongarthur.no) Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen kan du kontakte oss
personvernombud@kongarthur.no

I denne personvernerklæringen brukes uttrykkene «personopplysninger» og «behandling» i samme
betydning som i GDPR art 4:

a. «personopplysninger» enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk
person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte
eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et
identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller
flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske,
genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet,

b. «behandling» enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med
personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning,
konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for
tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller
tilintetgjøring.

a. Besøkendestatistikk Nettsider
Kong Arthur innhenter vanlig besøksstatistikk for sine nettsider. Dette innebærer statistikk som
genereres automatisk som hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, samt type nettleser og
operativsystem som benyttes. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og
videreutvikling av Kong Arthurs nettsider, og kan ikke kobles til fysiske personer.

b. Opplysninger i henvendelser
Vi behandler eventuelle personopplysninger du gir oss i en henvendelse eller i oppfølgingen av
denne, gjennom kontaktskjema på nettsidene, e-post eller telefon. Opplysningene i henvendelsen
kan bli behandlet med det formål å svare på din henvendelse og å markedsføre relevante tjenester.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at den er nødvendig for å oppfylle en avtale som den
registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en
avtaleinngåelse, GDPR Art 6 (1) (b).

c. Opplysninger i kunderelasjoner
Vi kan behandle opplysninger om våre kunder og våre virksomhetskunders kontaktpersoner. Denne
typen opplysninger inkluderer navn, adresse, stilling, arbeidsgiver, e-postadresse og telefonnummer.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at den er nødvendig for å oppfylle en avtale som den
registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en
avtaleinngåelse, GDPR Art 6 (1) (b).

Kong Arthur overfører ikke personopplysningene til en tredjepart for andre formål enn de som er
spesifisert over.

Kong Arthur benytter databehandlere for å behandle personopplysninger som beskrevet over i
forbindelse med leveranse av IT-tjenester til oss. Det inngås avtaler for å ivareta
personopplysningenes sikkerhet i slike tilfeller.

Opplysningene blir ikke overført ut av EU.

Hvis du vil vite mer om hvilke databehandlere som brukes for å behandle dine opplysninger kan du
kontakte oss på personvernombud@kongarthur.no

Personopplysningene vil kun bli oppbevart og behandlet så lenge det er behov for å behandle personopplysningene og opplysningene vil bli sikkert slettet så snart formålet for behandling ikke lenger foreligger.

a. Rett til informasjon og innsyn
Du har krav på å få informasjon om hvordan Kong Arthur behandler dine personopplysninger. Denne
personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få.
Du har også rett til å se/få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg hos Kong
Arthur. Du har også rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger om deg, dersom du ønsker
det.

b. Rett til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg korrigert. Du har også rett til å få
ufullstendige personopplysninger om deg supplert. Dersom du mener vi har registrert feil eller
mangelfulle personopplysninger om deg, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du
begrunner og evt. dokumenterer hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle.

c. Rett til å begrense behandlingen
I enkelte tilfeller kan du ha rett til å kreve behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset.
Begrensning av personopplysninger vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at
mulighetene for videre behandling blir begrensede.

Dersom du mener at personopplysningene er feil eller mangelfulle, eller har fremmet en innsigelse
mot behandlingen (se mer om dette under), har du rett til å kreve at behandlingen av dine
personopplysninger midlertidig blir begrenset. Det vil si at behandlingen blir begrenset inntil vi evt.
har rettet dine personopplysninger, eller har fått vurdert om innsigelsen din er berettiget.
I andre tilfeller kan du også kreve en mer permanent begrensning av dine personopplysninger. For å
ha rett til å kreve begrensning av dine personopplysninger, må vilkårene i personopplysningsloven
og GDPR artikkel 18 være oppfylte. Dersom vi mottar en henvendelse fra deg om begrensning av
personopplysninger, vil vi vurdere om lovens vilkår er oppfylte.

d. Rett til sletting
I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er
ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av gjeldende lover om
personvern, det vil si personopplysningsloven og GDPR. Dersom du ønsker å få slettet dine
personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du begrunner hvorfor du
ønsker at personopplysningene blir slettet, og om mulig også opplyser hvilke personopplysninger du
ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om vilkårene for å kreve sletting i loven er oppfylt.

e. Rett til å protestere
Du kan ha rett til å fremme en innsigelse mot behandlingen, det vil si protestere mot behandlingen,
dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen. Innsigelsesretten er ikke en ubetinget
rett, og den avhenger av hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen, og om du har et
særskilt behov. Vilkårene går frem av GDPR artikkel 21. Hvis du fremmer en innsigelse mot
behandlingen, vil vi vurdere om vilkårene for å fremme en innsigelse er oppfylt.

Vær oppmerksom på at retten til å protestere ikke gjelder dersom personopplysningene er
nødvendig for å utføre en avtale du har med Kong Arthur eller hvis vi er pålagt i lov å behandle
personopplysningene dine.

Dersom vi kommer til at du har rett til å protestere mot behandlingen, og at innsigelsen er
berettiget, vil vi stanse behandlingen og du vil også kunne kreve sletting av opplysningene.

f. Rett til å klage over behandlingen
Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis
du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over
behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet.
Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i
personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger.

Du finner oppdatert informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.no

Kong Arthur AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger samlet inn på nettstedet www.kongarthur.no

Kong Arthur AS
Brugata 7
2380 Brumunddal

Kong Arthur har utnevnt et personvernombud. Personvernombudet kan nås på:
personvernombud@kongarthur.no

Cookies-erklæring